• گروه طراحان توران ، بر اساس اصل مشارکت آزاد و رابطه برد-برد و به صورت سازمان غیر متمرکز و افقی فعالیت می کند. 
 • گروه طراحان توران ، بر اساس اصل مشارکت آزاد و رابطه برد-برد فعالیت می کند به همین دلیل کسی را استخدام نمی کند و جذب همکاران در پروژه های گروه طراحان توران ، به صورت پروژه ای می باشد. یعنی در اصل در گروه طراحان توران ، افراد توانایی ها و استعدادهای خود را به اشتراک می گذارند تا یک کار خوب و با کیفیت حاصل بشود ولی به هر حال هر کس در عین حال که خودش را با گروه هماهنگ می کند ، در اصل برای خودش کار می کند.
 • ورود به گروه طراحان توران ، در چارچوب اصول فعالیت و همکاری این گروه ، برای همگان امکان پذیر می باشد.
 • همکاران در گروه طراحان توران ، به چهار دسته 1) شرکا ، 2) مدیران پروژه ها ، 3) کارکنان ، و 4) کارآموزان تقسیم می شوند. 
 • شرکا ، همکارانی هستند که کار برجسته ای به منظور تقویت و بهبود اعتبار گروه در بازار و یا افزایش توانایی گروه در جذب و حفظ مشتریان و کارفرمایان انجام داده اند. در صورتی که هر یک از شرکا ، مدیر پروژه ای از پروژه های مشتریان و کارفرمایان گروه بشوند ، پروژه آن ها از مالیات معاف خواهد بود.
 • مالیات ، درصد معینی از مبلغ هر پروژه (20 درصد) می باشد که برای تأمین هزینه های عمومی گروه به شورای شرکای گروه پرداخت می شود.
 • شورای شرکای گروه متشکل از شرکای گروه می باشد که در رابطه با چگونگی هزینه کردن مالیات های دریافتی از مدیران پروژه ها تصمیم گیری می کند.
 • همه قراردادهایی که بین مشتریان و کارفرمایان گروه طراحان توران و این گروه منعقد می شود ، فقط با امضای یکی از شرکای این گروه ، اعتبار خواهند داشت. یعنی قراردادهای گروه با مشتریان و کارفرمایان حتماً بایستی به اسم یکی از شرکای گروه طراحان توران باشد و به طور طبیعی ، شریک امضا کننده قرارداد ، در برابر مشتری یا کارفرما ، مسئول خواهد بود. 
 • پس از عقد قرارداد با مشتری یا کارفرما ، شریک مسئول پروژه (امضا کننده قرارداد) می تواند اجرای پروژه موردنظر را به یکی از مدیران پروژه در گروه واگذار بکند.
 • مدیران پروژه ها ، همکارانی هستند که توانایی و تجربه کافی برای اجرا و مدیریت پروژه های مشتریان و کارفرمایان گروه طراحان توران را دارند و بر این اساس ، مسئولیت اجرای بعضی از پروژه های گروه ، به آن ها واگذار می شود.
 • چون به طور کلی گروه طراحان توران بر اساس اصل مشارکت و به صورت سازمان غیر متمرکز و افقی فعالیت می کند ، لازم است که خودمختاری و سطح اختیار بالایی به مدیران پروژه ها داده بشود. به همین دلیل این مدیران پروژه ها هستند که در رابطه با چگونگی تقسیم مبلغ پروژه بین کارکنان پروژه تصمیم می گیرند. مدیران پروژه ها در رابطه با نحوه مدیریت پروژه های خود و چگونگی تقسیم مبلغ پروژه بین کارکنان پروژه ، در چارچوب اصول فعالیت و همکاری در گروه طراحان توران ، از آزادی و اختیار کامل برخوردار می باشند. 
 • مدیران پروژه ها ، در صورتی که از شرکای گروه طراحان توران نباشند ، بایستی درصدی معین از مبلغ هر پروژه خود را به عنوان مالیات به مدیریت گروه پرداخت نمایند. 
 • کارکنان ، همکارانی هستند که به عنوان نیروی کار حرفه ای در اجرای پروژه های گروه طراحان توران ، مشارکت می کنند و بر اساس میزان مشارکت خود در پروژه ها ، از مدیران پروژه ها دستمزد دریافت می کنند.
 • کارآموزان ، همکارانی هستند که در اجرای پروژه های داخلی گروه طراحان توران و نیز پروژه های کارفرمایان و مشتریان مشارکت می کنند ولی دستمزدی دریافت نمی کنند و در عوض آن ها نحوه و اصول کار کردن را یاد می گیرند و تجربه کسب می کنند.
 • همه همکاران می توانند در مورد کیفیت اجرای پروژه ها نظر بدهند و انتقاد بکنند ولی رأی و نظر شرکا تعیین کننده می باشد و بر این اساس ، شرکا می توانند از مدیر یک پروژه رسماً بخواهند که کیفیت اجرای پروژه مربوطه را ارتقا داده و کار را بهتر انجام بدهد و یا کیفیت کار را بهبود بدهد.